کتاب آنانسی

اثر جرالد مک درموت از انتشارات نشر چشمه - مترجم: حشمت سادات میرعابدینی-ادبیات کودک

فرهنـگ عامـه... اسـطوره ها... افسـانه های یـک قـوم... قصه هـای سـنتی... در سـرزمینی ماننـد افریقـا. اسـطوره ها بـا بـه امـور عـادی و روزمـره ی زندگـی رنگـی جادویـی می دهنـد و آن هـا را دگرگـون می‌کننـد؛ بـه رفتارهـای انسـان زیبایــی می‌بخشــند، بــه او وقــار می‌دهنــد و بــرای زندگــی اش شــادی بــه ارمغــان می‌آورنــد. فرهنــگ عامــه بشــر را بــرای بالــغ شــدن آمــاده می‌کنــد و در محــدوده‌ی فرهنــگ خــود باز می‌شناســاند. از طریــق بازگویــی ســنت های نسل به نســل، گروه هــای اجتماعــی پیوستگی شــان را حفــظ می‌کننــد و ایــن فرهنــگ را سینه به ســینه شــفاهی انتقـال می‌دهنـد.


خرید کتاب آنانسی
جستجوی کتاب آنانسی در گودریدز

معرفی کتاب آنانسی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آنانسی


 کتاب پزشکی پردردسر
 کتاب مینی و دردسر جشن تولد
 کتاب خانواده فنلاندی مومین ترول
 کتاب تیمی کارناگاه 1
 کتاب برگرد خونه دیگه!
 کتاب محله ی فرانکلین