کتاب ارواح پرستار

اثر انجی سیج از انتشارات افق - مترجم: مهرداد مهدویان-ادبیات کودک