کتاب دختران کوهستان

اثر شنون هیل از انتشارات افق - مترجم: نسرین وکیلی-ادبیات کودک